Wniosek o zabezpieczenie

Dnia…………………………………

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu

……………………………………………………………………………………………….

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO

Uprawniony: Imię i nazwisko (nazwa)…………………………………………………………………………………………..

Adres do doręczeń:………………………………………………………………………………………………… Telefon…………………………………………………………………………………………………………………

Obowiązany: Imię i nazwisko (nazwa)………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………

Zamieszkanie (siedziba)…………………………………………………………………………………………..

Dane dodatkowe obowiązanego: Dodatkowe adresy…………………………………………………………………………………………………. Telefony………………………………………………………………………………………………………………..

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ Data urodzenia………………………………………..Imiona rodziców…………………………………….

Prowadzenie działalności gospodarczej (nazwa, siedziba, przedmiot działalności)…………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje dotyczące stanu majątkowego obowiązanego……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Wnoszę o wszczęcie postępowania zabezpieczającego przeciwko obowiązanemu na podstawie załączonego tytułu wykonawczego w postaci ………………………………………………………………………sygnatura ……………………………………. z dnia………………………………, celem zabezpieczenia roszczenia następujących kwot:

1) należność główna…………………………………………………………………………………….

2) odsetki od kwoty ………………………………….od dnia…………………………………… do dnia zapłaty

3) koszty procesu w kwocie………………………………………………………………………………. Podpis……………………………………………………

Wnoszę o skierowanie postępowania zabezpieczającego do:

1) ruchomości (wpisać nazwę znanych ruchomości obowiązanego np. samochodów – marka, nr rejestracyjny, maszyny, sprzęt biurowy itp.)…………………………………………………………….. ……………………………………………………. ………………………………………………………… ……………………………………………………………………..oraz innych według ustaleń komornika,

2) wynagrodzenia za pracę (wpisać nazwę i adres pracodawcy)…………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..oraz innych według ustaleń komornika,

3) rachunków bankowych (wpisać nazwę banków) …………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..oraz innych według ustaleń komornika,

4) wierzytelności (wpisać nazwę i adres dłużników obowiązanego) …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..oraz innych według ustaleń komornika,

5) innych praw majątkowych (wpisać np. spółki prawa handlowego, papiery wartościowe)………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..oraz innych według ustaleń komornika, Inne znane wierzycielowi informacje o stanie majątkowym obowiązanego……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Wnoszę o poszukiwanie majątku obowiązanego, w tym: wezwanie obowiązanego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 801 kpc, złożenie zapytań o stan majątkowy do ZUS, US, CEPIK, Geodezja. W przypadku wskazania adresu obowiązanego poza właściwością miejscową wynikającą z kpc uprawniony oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu …………………….. .

 

Podpis……………………………………………………