Wniosek egzekucyjny o alimenty

                                                                                    

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu

 

………………………………………..

 

dnia __________________

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Wierzyciel(ka) ______________________________________________________________

(nazwisko i imię)

Zamieszkały(a)   ______________________________________________________________

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

 

Nazwa banku i nr rachunku wierzyciela, na który należy przekazywać wyegzekwowane należności:__________________________________________________________________

 

Telefon kontaktowy ___________________

Działający (a) w imieniu alimentowanych:

1) ______________________________ ur. ____________________________

2) ______________________________ ur. ____________________________

3) ______________________________ ur. ____________________________

4) ______________________________ ur. ____________________________

5) ______________________________ ur. ____________________________

 

Dłużnik(czka) _______________________________________________________________

(nazwisko i imię)

urodzony(a) ___________________________ syn(córka) ____________________________

(data i miejsce)
zamieszkały(a) ______________________________________________________________

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Telefon kontaktowy ________________

PESEL__________________NIP_________________, Dowód  Osobisty________________

 

Przedkładam tytuł wykonawczy: wyrok/protokół ugody/postanowienie Sądu ______________

w ______________________ z dnia __________________ sygnatura akt _______________

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:

  1. alimentów zaległych za czas od *_______________ do *______________

w sumie*____________________________ zł

  1. bieżących alimentów od *____________ po *_____________ zł miesięcznie wraz z zasądzonymi odsetkami: jak w wyroku **/ od_____________________ do dnia zapłaty **/bez odsetek**
  2. kosztów procesu______________ zł
  3. inne należności_________________________ w kwocie____________ zł

(podać rodzaj należności)

 

*   wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawiać pustych miejsc

** niepotrzebne skreślić

Egzekucję proszę prowadzić według następujących sposobów: z ruchomości, z innych wierzytelności, z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, a zwłaszcza proszę skierować ją do:

  • wynagrodzenia dłużnika: *** _________________________________________________
  • ruchomości dłużnika: *** _________________________________________________

–    rachunku bankowego dłużnika: *** _______________________________________________

–    wierzytelności przypadających od: *** _____________________________________________

–    innych praw majątkowych: *** _______________________________________________

– nieruchomości ***__________________________________________________________

*** jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „w/g ustaleń komornika”

 

______________________

(podpis wierzyciela)

Oświadczam, iż zostałem (am) pouczony (a) zgodnie z art. 136 kpc o obowiązku zawiadomienia o każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, iż w razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

POUCZENIA:

1) W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (dwa miesiące), wierzyciel/wierzycielka może składać wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

2) Wierzyciel/wierzycielka ma obowiązek powiadamiać komornika o każdej otrzymanej od dłużnika kwocie alimentów.

3) W przypadku niezasadnego złożenia wniosku egzekucyjnego, to jest w przypadku, gdy dłużnik płaci alimenty bezpośrednio do rąk wierzyciela/wierzycielki – wierzyciel/wierzycielka będzie obciążony(a) kosztami egzekucji.

 

 

 

________________________________________

(zapoznałam (em) się z pouczeniami, podpis wierzyciela )