Prywatność

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Danuty Neryng.

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Danuta
Neryng. Kancelaria Komornicza w 64-300 Nowy Tomyśl. pl. Chopina 12/4 (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych:
e- mail: danuta.neryng@komornik.pl
tel.: 61 6394126
adres: 64-300 Nowy Tomyśl. pl. Chopina 12/4
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych przez tutejszą Kancelarię.
Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika
sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią
korespondencji.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji
publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot
mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych
instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do
prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących
w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających
identyfikację składników jego majątku.
Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną
przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i
czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać
wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz
dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie
koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych
i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii
oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.
Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby
prowadzonego postępowania.
Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników
sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu
wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii.
Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele
związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu
rekrutacji.
W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w
jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z
którą zwracasz się do Kancelarii.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria
posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub
zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania
danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga
uzasadniony interes Kancelarii.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargi w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich
przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw
jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.
Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym
czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail danuta.neryng@komornik.pl , telefonicznie 616394126 lub pisemnie
na adres 64-300 Nowy Tomyśl. pl. Chopina 12/4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i
w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty
zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz
innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania
nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz
dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.
Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych
w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i
oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych w zależności od kategorii:
kat. A przez okres 10 lat, kat. B przez okres 5 lat, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, w których
przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat.
Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria
zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy
publiczne).
Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).