Wniosek egzekucyjny

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu

…………………………………………………………….

dnia ………………………..

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Wierzyciel(ka) ___________________________________________________
(nazwisko i imię)
zamieszkały(a)_____________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Nazwa banku i nr rachunku bankowego wierzyciela, na który należy przekazywać wyegzekwowane należności:____________________________________________________
Telefon kontaktowy__________________

Dłużnik(czka) ______________________________________________________________
(nazwisko i imię)
urodzony(a) ___________________________ syn(córka) _________________________
zamieszkały(a)_______________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
PESEL ____________________________ , NIP _______________________________, Dow. Osob / Regon _______________________
Przedkładam wyrok, protokół, postanowienie Sądu __________________________________
_____________________________ w ____________________________________________
z dnia __________________________ sygnatura akt ________________________________

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1. pretensji głównej ______________________________ zł
z zasądzonymi odsetkami od ___________ do dnia zapłaty
2. kosztów procesu _____________________________ zł
3. kosztów klauzuli ______________________________ zł
4. _____________________________________________
5. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużnika tj. _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(wymienić ruchomości)
znajdujące się w _____________________________________________________________
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z konta bankowego dłużnika nr ________________________
___________________________________________________________________________
w banku ________________________________, wierzytelności dłużnika znajdujących się w _________________________________________________________________________,
nieruchomości znajdującej się w_________________________________________________
_________________________________________ dla której Sąd Rejonowy w ………………………….prowadzi księgę wieczystą o nr__________________________________________________

Wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Z uwagi na brak informacji dotyczących majątku dłużnika na zasadzie art. 7971 kpc zlecam
komornikowi jego poszukiwanie za wynagrodzeniem. (jeżeli we wniosku egzekucyjnym wskazano
konkretny majątek dłużnika należy skreślić)

_____________________
(podpis wierzyciela)